Лишаване от книжка за срок 2 години и глоба 2000 лв грози този, който откаже алкохолна проба

На основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, (в приложимата редакция обнародвано в ДВ, бр.101/ 2016г., в сила от 21.01.2017г.), водач на моторно превозно средство, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години и глоба 2 000 лв.

Редът, по който се установява употребата на упойващи вещества от водачите на моторни превозни средства, е установен в Наредба № 30/ 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от министрите на здравеопазването, на вътрешните работи и на правосъдието. Съгласно чл.1, ал.2 и 4 от Наредбата употребата на упойващо вещество се установява посредством използване на съответни технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания, като техническите средства, с които се извършва проверката за употреба се определят със заповед на министъра на вътрешните работи, след като бъдат одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването.

В производство по обжалване на наказателното постановление носещият доказателствената тежест административнонаказващ орган трябва да докаже, че техническото средство, използвано за проверка за упойващи вещества, е сред определените със съответната заповед на министъра на вътрешните работи. Недоказването на това обстоятелство е основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.